Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wewnątrzszkolny System Oceniania 2015/16 część 2 - ocena zachowania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Część 2 – ocena zachowania

wyciąg ze Statutu Szkoły

aktualizowany na rok szkolny 2015/16

Rozdział IX

Ocena zachowania uczniów

§ 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia:

a)    respektowania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, tj. kultura osobista, dbałość o zdrowie swoje i innych.

b)    Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym – aktywność społeczna; innych. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

§ 3. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów ma na celu:

 • ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowanie własnego charakteru;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji na temat zachowania się ucznia;
 • pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich działaniach wychowawczych;
 • wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

§ 4. Ocena zachowania w szczególności uwzględnia:

 - wywiązywanie się z obowiązków ucznia

- dbałość o tradycje narodowe i szkolne

- dbałość o piękno mowy ojczystej

- okazywanie szacunku innym osobom

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

- dbałość o dobro społeczności szkolnej

 - kulturalne zachowywanie się w szkole i poza nią

§ 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy stwierdzić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 6. Bieżące zachowanie ucznia w nauczaniu zintegrowanym odbywa się według następującej skali i symboliki:

A –uczeń zachowuje się wzorowo

B – uczeń zachowuje się bardzo dobrze

C – uczeń zachowuje się poprawnie

D – uczeń musi popracować nad zmianą swojego zachowania

§ 7. Kryteria bieżącej oceny zachowania w nauczaniu zintegrowanym:

A – Uczeń zawsze zwraca się kulturalnie do osób dorosłych i rówieśników. Zachowuje się taktownie. Zawsze jest koleżeński. Nigdy nie spóźnia się na zajęcia. Wzorowo zachowuje się podczas zajęć szkolnych, uroczystości, wyjść i wycieczek. Zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa. Nigdy nie bierze udziału w bójkach i kłótniach. Sumienie pełni powierzone mu funkcje. Zawsze szanuje i dba o mienie własne, cudze i szkolne. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

B – Uczeń najczęściej zwraca się w sposób kulturalny i taktowny do swoich rówieśników i do osób dorosłych. Jest koleżeński. Tylko sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Podczas zajęć szkolnych, uroczystości, wyjść i wycieczek zachowuje się bez zastrzeżeń. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Nie bierze udziału w kłótniach i bójkach. Dobrze pełni powierzone mu funkcje. Szanuje i dba o mienie własne, cudze i szkolne. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

C – Uczeń zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zwykle jest koleżeński. Często spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych kłopotów podczas zajęć szkolnych, uroczystości, wyjść i wycieczek. Niekiedy nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu mu uwagi przez nauczyciela. Zdarza mu się brać udział w kłótniach i bójkach. Zwykle poprawnie pełni powierzone mu funkcje. Zwykle szanuje i dba o mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Najczęściej utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.

D – Uczeń, do rówieśników i osób dorosłych, zwraca się nietaktownie i niegrzecznie. Bardzo często spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas zajęć szkolnych, wyjść wycieczek. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Bierze udział w kłótniach i bójkach, jest konfliktowy. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji. Nie szanuje i często niszczy mienie własne, cudze i szkolne. W życiu klasy i szkoły uczestniczy niechętnie. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.

§ 8. Ocena zachowania w nauczaniu zintegrowanym ma charakter opisowy, obejmuje umiejętności i kompetencje ucznia w zachowaniu w stosunku do siebie, kolegów, osób dorosłych, przyrody i wytworów kultury.

§ 9. Ocenianie cząstkowe w kl. IV – VI z zachowania ma charakter punktowy. Uczeń zdobywa punkty podejmując działania pozytywne określone w kryteriach ocen. Uczeń traci punkty, o ile prezentuje zachowanie określone w kryteriach ocen negatywnych.

§ 10. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje na starcie 100 pkt., która to ilość w zależności od prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

§ 11. Każdy nauczyciel ma obowiązek odnotowywać punkty w zeszycie.

§ 12. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów za zachowanie:

 1. Punkty dodatnie:

Punktacja

( + )

Częstotliwość przydzielania punktów

Kto przydziela punkty

Udział w olimpiadzie, konkursie lub zawodach sportowych na etapie:

 • szkolnym
 • rejonowym
 • wojewódzkim

*każdy laureat konkursu otrzymuje dodatkowo 10 pkt.

 

 

5

10

15

udział

ocenia nauczyciel – opiekun konkursu

Zaangażowanie w szkolne przedstawienie teatralne, muzyczne itp.

5

10

15

j. w.

j. w.

Udział w pozalekcyjnych zajęciach nieobowiązkowych

10

raz na semestr

wychowawca

Zaangażowanie w pełnienie funkcji:

 • w klasie
 • w szkole

 

5-10

5 - 10

raz na semestr

wychowawca, opiekun samorządu

Organizowanie imprezy:

 • klasowej
 • szkolnej

 

5 – 15

5 - 20

raz na semestr

wychowawca, osoba organizująca

Organizowanie pomocy, bezinteresowna pomoc w szkole i w innym środowisku poza szkolnym*

5 - 10

za każdą pomoc

wychowawca

Okazywanie pomocy innym w środowisku poza szkolnym /np. wolontariat/*

do 10

za każdą inicjatywę

wychowawca

Praca na rzecz klasy /np. wykonanie gazetki/

5 - 15

za każdą inicjatywę

wychowawca

Rzetelne wykonanie dyżurów /przygotowanie tablicy, podlewanie kwiatów, dbanie o porządek w klasie, wietrzenie klasy/

do 10

po każdym dyżurze

wychowawca /nauczyciele proszeni są o notatki w dzienniku lub zeszycie uwag/

Stosowanie zasad dobrego wychowania /proszę, dziękuję, przepraszam itp./ /bon ton/

do 10

j. w.

j. w.

Przyniesienie materiałów na rzecz klasy, szkoły

10 - 30

po każdej inicjatywie

j. w.

Przestrzeganie norm pracy na lekcji /dyscyplina/

do 10

j. w.

j. w.

Przedstawianie swojego zdania w sposób uprzejmy, taktowny i kulturalny /komunikacja/

do 10

j. w.

j. w.

Zachowanie nie wzbudzające negatywnych emocji, poprawne reagowanie w sytuacjach konfliktowych /koleżeńskość, uczciwość/

do 10

j. w.

j. w.

Systematyczne uczęszczanie na zajęcia

do 10

j. w.

j. w.

Pochwała pracownika obsługi szkoły, opiekuna autobusu szkolnego

5 - 10

za każdą pochwałę

wychowawca

*punkty przydzielane na podstawie zaświadczenia instytucji lub organizatora

Uwaga: Punkty liczą tylko wychowawcy. Inne osoby proszone są o notatki w dzienniku lub zeszycie uwag.

 

 

 

 1. Punkty ujemne:

Punktacja

( - )

Częstotliwość przydzielania punktów

Kto przydziela punkty

Nie noszenie stroju galowego w czasie uroczystości

5

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Spóźnienie /nieusprawiedliwione/

5

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Nieprzygotowanie do lekcji /brak książki, zeszytu itp./

5 – 10

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Przeszkadzanie na lekcji /rozmowy/ oraz w czasie uroczystości szkolnych

5 – 10

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Prowokowanie innych do negatywnych zachowań /zaczepki słowne, przezywanie, zaczepki fizyczne, potrącanie, popychanie itp./

5 – 10

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Agresja słowna i fizyczna

10

każdorazowo

n – l prowadzący zajęcia

Nieodpowiednia zachowanie na stołówce w trakcie i po posiłku

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Niezmienianie obuwia /w zależności od warunków atmosferycznych/

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Bieganie po korytarzach szkolnych

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Używanie sprzętu i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających na korytarzach

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

 Plucie /wszystkim/

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Skakanie ze schodów

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Aroganckie odnoszenie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły

15

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Używanie wulgarnego słownictwa

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Szkodliwie oddziaływanie na kolegów / mobbing, wzbudzanie negatywnych emocji, dokuczanie/

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Niszczenie sprzętu, umeblowania oraz budynku

15

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Niszczenie rzeczy cudzych i swoich, zaglądanie do cudzych plecaków

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Bójki

20

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Bierne przyglądanie się bójkom

10

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Oszustwo

20

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Nieuzasadnione pomówienie

20

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Wagary

30

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Upomnienie wychowawcy

15

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Upomnienie dyrektora szkoły na apelu

30

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Kradzież

50

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Przebywanie po dzwonku na korytarzu

5

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Używanie lub namawianie innych do spróbowania używek – alkohol, papierosy, narkotyki

50

każdorazowo

osoba dorosła /świadek/

Niewykonanie poleceń nauczyciela

10

każdorazowo

nauczyciel

Przynoszenie telefonów komórkowych do szkoły

10

każdorazowo

nauczyciel

Jedzenia w czasie lekcji, żucie gumy

5

każdorazowo

nauczyciel

§ 13. Podsumowania punktów cząstkowych dokonuje wychowawca klasy w terminie klasyfikacji semestralnej i rocznej.

§ 14. Klasyfikacyjną – semestralną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

 • wzorowe                                210 i więcej pkt.
 • bardzo dobre                          161 – 209 pkt.
 • dobre                                      100 – 160 pkt.
 • poprawne                               40 – 99 pkt.
 • nieodpowiednie                      20 – 39 pkt.
 • naganne                                 mniej niż 19 pkt.

§ 15. Obliczanie sumy punktów do ustalenia końcowo rocznej oceny zachowania:

- S=(SI sem + SII sem) : 2

- S – suma końcowo roczna

- SI sem – suma punktów z I semestru

-  SII sem – suma punktów z II semestru

* - dla ucznia, który otrzymał upomnienie lub naganę dyrektora do obliczeń punktacji końcowej można zaliczyć maksymalnie za dany semestr odpowiednio 159 lub 99 pkt., mimo np. zebrania większej ilości punktów.

§ 16. Ocena semestralna i roczna zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

§ 17. W przypadku, gdy uczniowie lub ich rodzice (prawni opiekunowie) stwierdzą, że przy wystawianiu oceny z zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść w formie pisemnej odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. Odwołanie musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona.

§ 18. W przypadku wpłynięcia odwołania dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Jeżeli stwierdził uchybienia w procesie oceniania, zwraca się do wychowawcy klasy o zmianę wystawionej oceny z zachowania. W przypadku nie stwierdzenia nieprawidłowości odwołanie oddala się.

§ 19. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia odwołania.

§ 20. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 21. Wyniki postępowania wyjaśniającego przedstawia się radzie pedagogicznej w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

§ 22. W przypadku uznania odwołania od oceny z zachowania przez dyrektora szkoły rada pedagogiczna podczas nadzwyczajnego posiedzenia, uchwałą może zmienić ocenę z zachowania.

Rozdział X

Nagrody i kary

§ 1. Uczniów nagradza się za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce
 • wzorowe zachowanie
 • udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

§ 2. Uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:

 • pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec klasy;
 • pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej;
 • list pochwalny, gratulacyjny wychowawcy lub dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów);
 • dyplom uznania od dyrektora szkoły;
 • świadectwo z wyróżnieniem (gdy średnia ocen wynosi 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania);
 • dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych;
 • przydział nobilitujących funkcji w szkole;
 • prawo udziału w wycieczkach i imprezach organizowanych przez inna klasę;
 • nagrody rzeczowe (książki, przybory szkolne itp.);
 • stypendium przyznawane zgodnie z zasadami uchwały.

§ 3. W przypadkach nietypowych i szczególnie  uzasadnionych uczeń może otrzymać nagrodę inną niż przewidziane w niniejszym regulaminie. Decyzję o przyznaniu takiej nagrody i jej formie podejmuje rada pedagogiczna.

§ 4. Uczeń może być ukarany za:

 • nieprzestrzeganie, łamanie postanowień obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów;
 • samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw, zajęć edukacyjnych oraz spóźnienia;
 • niewłaściwy, lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
 • obojętność na przejawy zła, przyzwolenie dla niego;
 • stosowanie agresji i przemocy w kontaktach interpersonalnych;
 • niszczenie, dewastacja mienia prywatnego i szkolnego;
 • zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu szkoły;
 • palenie papierosów, picie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków;
 • kłamstwa i oszustwa.

§ 5. Wobec uczniów można zastosować następujące kary i środki wychowawcze:

 • naprawianie szkód lub pokrycie kosztów naprawy;
 • przeproszenie osoby pokrzywdzonej;
 • ustne, pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o niewłaściwym zachowaniu dziecka;
 • rozmowa wychowawcza z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub dyrektorem szkoły;
 • upomnienie wychowawcy klasy wobec klasy;
 • upomnienie dyrektora szkoły na apelu;
 • pozbawienie pewnych przywilejów (np. zakaz udziału w dyskotece, wycieczce szkolnej);
 • wnioskowanie dyrektora do D.K.O. o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 6. W przypadku szczególnych zasług ucznia lub widocznych efektów jego pracy nad sobą i poprawy zachowania nałożona kara może zostać złagodzona, a nawet darowana.

§ 7. Zastosowana kara powinna być adekwatna do uchybienia i mieć charakter wychowawczy.

§ 8. Uczeń nie może być ukarany wielokrotnie za jedno przewinienie.

§ 9. Stosowane wobec uczniów kary i środki wychowawcze nie mogą naruszać ich nietykalności cielesnej i godności osobistej.

§ 10. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec uczniów odpowiedzialności zbiorowej i kar zbiorowych.

§ 11. O stosowanej karze wobec ucznia informuje się rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie lub telefonicznie niezwłocznie po jej nałożeniu.

§ 12. Od każdej nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwoła do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji. Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i dać odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty jej złożenia.

§ 13. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać w terminie 14 dni do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 14. Każdy uczeń ma prawo złożyć radzie pedagogicznej ustnie lub pisemnie (osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela: nauczyciela, wychowawcę, opiekuna samorządu uczniowskiego lub szkolnego rzecznika praw ucznia) wyjaśnienia dotyczącego sytuacji, która może spowodować nałożenie na niego kary.

§ 15. Kara może zostać wobec ucznia zastosowana tylko po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, umożliwieniu mu skorzystania z prawa do obrony, którą może uzyskać u wychowawcy, szkolnego rzecznika praw ucznia lub opiekuna samorządu uczniowskiego.

Rozdział XI

Informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych i zachowaniu uczniów

§ 1. Wychowawca ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.

§ 2. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu uczniów:

 • podczas spotkań klasowych;
 • indywidualnie, po uprzednim ustaleniu formy i terminu kontaktu (np. list, rozmowa telefoniczna, wizyta domowa, notatka w zeszycie ucznia, spotkanie w szkole).

Przejdź do góry