Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wewnątrzszkolny System Oceniania 2015/16 część 1 - oceny, klasyfikacja, egzaminy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Część 1 – oceny, klasyfikacja, egzaminy

wyciąg ze Statutu Szkoły

aktualizowany na rok szkolny 2015/16

Rozdział I

Cele i przedmiot procesu oceniania

§ 1. Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

§ 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań realizowanych w szkole programów nauczania.

§ 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie;
 • pomocy uczniowi w samodzielnym organizowaniu i samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszego rozwoju;
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz zachowaniu;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 5. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen semestralnych i rocznych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów);
 • bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych i zachowania wg zasad przyjętych w niniejszym regulaminie;
 • odwoływanie się od ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania, przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania;
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu.

§ 6. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego jest:

 • poziom i postępy w zrozumieniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych;
 • respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 

§ 7. Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków poprzez:

 • organizowanie zajęć wyrównawczych
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej

§ 8. My, nauczyciele SP w Mieczkowie, za priorytet w ocenianiu uważamy motywowanie ucznia do dalszej pracy celem wspierania jego wszechstronnego rozwoju.

Rozdział II

Formułowanie wymagań wobec ucznia

§ 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne w odniesieniu do poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują prowadzący je nauczyciele zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

§ 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 3. W celu umożliwienia pokazania „mocnych stron” każdego ucznia nauczyciele zobowiązani są do:

 • organizowania wystaw prac uczniów;
 • indywidualizowania prac domowych;
 • przydzielania zadań zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami uczniów;
 • organizowanie kół zainteresowań;
 • motywowanie uczniów do udziału w konkursach o charakterze szkolnym oraz pozaszkolnym.

§ 4. Nauczyciele są zobowiązani na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni niepublicznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

Rozdział III

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§ 1. Uczeń przez cały rok szkolny może być oceniany na podstawie pracy na lekcji, pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, wypowiedzi ustnych, prac domowych.

§ 2. Pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności to:

 1.  Praca klasowa-         obejmuje materiał w zakresie wiadomości i umiejętności z jednego lub więcej działów programowych, całego semestru lub całego roku, trwa 90 min. Praca klasowa zapowiadana jest przez nauczyciela z dwutygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana w dzienniku lekcyjnym.
 2.  Sprawdzian-  obejmuje materiał w zakresie wiadomości i umiejętności zapowiedzianym przez nauczyciela, trwa do 45 min., zapowiedziany jest z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku.
 3.  Kartkówka-    to krótka, pisemna wypowiedź ucznia, obejmująca materiał najwyżej z trzech ostatnich lekcji. O czasie trwania kartkówki decyduje nauczyciel, nie musi być zapowiadana.
 4.  Praca domowa-        sprawdzana systematycznie, a oceniana dwa razy w semestrze.

§ 3. Nauczyciel ma obowiązek tydzień wcześniej powiadomić ucznia o zakresie wiedzy i umiejętności, które zamierza sprawdzić podczas prac klasowych i sprawdzianów.

§ 4. Liczbę dłuższych wypowiedzi pisemnych ogranicza się do jednego w ciągu dnia, do dwóch w ciągu tygodnia. Natomiast liczba kartkówek zarówno w ciągu dnia, jak i tygodnia jest nieograniczona.

§ 5. Dłuższe wypowiedzi pisemne muszą być ocenione i zwrócone wraz z komentarzem, uzasadniającym ocenę i ukierunkowującym dalszą pracę ucznia, do dwóch tygodni po ich napisaniu, natomiast kartkówka w ciągu tygodnia.

§ 6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w czasie pisania pracy kontrolnej uczeń ma obowiązek zaliczyć ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

§ 7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, a rodzice (prawni opiekunowie) mają do tego prawo na zebraniach lub na warunkach określonych przez nauczyciela.

§ 8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przechowuje prace klasowe i sprawdziany do końca danego roku szkolnego.

§ 9. Nauczyciel ma prawo do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w formie ustnej do trzech lekcji wstecz.

§ 10. Nauczyciel powinien ocenić ustną wypowiedź ucznia przynajmniej:

ü  raz w semestrze, jeżeli przedmiot występuje raz w tygodniu;

ü  dwa razy w semestrze, jeżeli przedmiot występuje dwa i więcej razy w semestrze.

§ 11. Ocena z odpowiedzi ustnej powinna być krótko uzasadniona przez nauczyciela komentarzem ukierunkowującym dalszą pracę ucznia.

§ 12. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania bez podania przyczyny w formie i ilości uzgodnionej z nauczycielem prowadzącym.

§ 13. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń nie musi uczestniczyć w sprawdzaniu wiadomości i umiejętności w pierwszym dniu ponownego pobytu w szkole. Ma obowiązek uzupełnić zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela.

§ 14. Ustala się dzień wolny od odpowiedzi ustnych i kontrolnych prac pisemnych po Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, feriach zimowych oraz bezpośrednio po  całodziennej lub kilkudniowej wycieczce szkolnej. Na okres świąt i ferii można zadać pracę domową.

§ 15. Nauczyciel wpisując ocenę do dziennika lekcyjnego zobowiązany jest odnotować informację, na podstawie której wychowawca będzie mógł ustalić, czego dotyczy dana ocena.

§16. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

§ 17. Wynik sprawdzianu ma charakter punktowy i nie wpływa na ocenianie bieżące, końcowo roczne oraz na ukończenie szkoły, za wyjątkiem nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu.

Rozdział IV

Klasyfikacja semestralna i roczna klas I - III

§ 1. Ocena ucznia w Edukacji wczesnoszkolnej jest ocena opisową.

§ 2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o kryteriach wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i metodach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

§ 3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów o sposobie i kryteriach oceniania zachowania.

§ 4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się na bieżąco i jest odnotowywane  przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym.

§ 5. W ocenianiu uwzględnia się wysiłek ucznia i osiągane przez niego efekty pracy.

§ 6. W ocenianiu osiągnięć i postępów stosuje się skalę:

6 – celująco, wspaniale, doskonale, znakomicie

5 – bardzo dobrze, biegle

4 – dobrze, prawidłowo, sprawnie

3 – poprawnie, zadowalająco, przeciętnie, wystarczająco

2 – dopuszczająco, słabo, trochę błędnie, niechętnie

1 – niedostatecznie, niewystarczająco, niezadowalająco, negatywnie

§ 7. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych są następujące:

6 – Uczeń doskonale opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Biegle, samodzielnie i oryginalnie rozwiązuje zadania, przykłady i problemy w trakcie lekcji i w zadaniach domowych. Bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Wykazuje szczególne umiejętności i twórcza postawę.

5 – Uczeń bardzo dobrze opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania praktyczne i teoretyczne, potrafi zastosować posiadane umiejętności w nowych sytuacjach edukacyjnych.

4 – Uczeń dobrze opanował większość wiadomości i umiejętności określonym programem nauczania. Prawidłowo rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Korzysta z poznanych źródeł informacji, stosuje zdobytą wiedzę w typowych sytuacjach.

3 – Uczeń wystarczająco i zadowalająco opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania. Stara się samodzielnie rozwiązywać typowe zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności. Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podstawowych informacji.

2 – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, przy pomocy nauczyciela rozwiązuje bardzo proste zadania. Posiada widoczne braki w wiedzy, możliwe do nadrobienia w trakcie dalszej pracy.

1 – Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać prostych zadań i problemów o najniższym stopniu trudności.

§ 8. Ocena z religii jest oceną cyfrową według skali: 6 – celujący, 5 – bardzo dobry, 4 – dobry, 3 – dostateczny, 2 – dopuszczający, 1 – niedostateczny.

§ 9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 11. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 12. Ocena śródroczna przedstawiona jest opisowo w formie karty osiągnięć  edukacyjnych ucznia.

§ 13. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 14. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

§ 15. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć  edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

§ 16. Ocena roczna z religii jest oceną cyfrową.

§ 17. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§ 18. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Rozdział V

Klasyfikacja semestralna i roczna w kl. IV-VI

§ 1. Klasyfikacja semestralna i roczna w klasach IV - VI uwzględnia:

 • oceny cząstkowe
 • udział w rozmaitych formach sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
 • indywidualnego lub zespołowego opracowanie i prezentacji referatów, testów, wystąpień, debat, pokazów, itp.;
 • prowadzenia prac badawczych i opracowywanie ich wyników;
 • przygotowanie i udział, pod kierunkiem nauczyciela, zajęć terenowych oraz innych form ćwiczeń;
 • ustnych odpowiedzi na lekcji;
 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
 • prac domowych;
 • innych form aktywności ucznia uwzględniających specyfikę przedmiotu.

§ 2. Oceny cząstkowe w klasach 4 – 6 ustala się w stopniach wg skali:

 • stopień celujący                                            (6)
 • stopień bardzo dobry                                     (5)
 • stopień dobry                                                 (4)
 • stopień dostateczny                                      (3)
 • stopień dopuszczający                                  (2)
 • stopień niedostateczny                                  (1)

Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli w zapisie ocen symboli „+” i „-” przy jednoczesnym uzasadnieniu uczniowi tak zapisanej oceny.

§ 3. Wymagania edukacyjne na daną ocenę określa nauczyciel przedmiotu i informuje o nich uczniów i  rodziców na początku roku szkolnego.

§ 4. Klasyfikowanie semestralne w kl. IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

§ 5. Termin klasyfikacji semestralnej ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu otwierającym dany rok szkolny, przed jego rozpoczęciem. Termin klasyfikacji semestralnej podawany jest uczniom i rodzicom na początku danego roku szkolnego.

§ 6. Klasyfikowanie roczne w kl. IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia za cały rok szkolny, ze wszystkich zajęć określonych planem nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz oceny z zachowania.

§ 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

§ 8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może by zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego,  informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

§ 10. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”

§ 11. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksja rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

§ 12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 13. Ocena semestralna jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych. Nie może być średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych.

§ 14. Minimalna ilość ocen cząstkowych, na podstawie których wystawia się ocenę klasyfikacyjną nie powinna być mniejsza niż:

 • 3 w przypadku, gdy przedmiot występuje raz w tygodniu;
 • 5 w przypadku, gdy przedmiot występuje dwa razy w tygodniu;
 • 7 w przypadku, gdy przedmiot występuje więcej niż trzy razy w tygodniu.

§ 15. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych – semestralnych, rocznych – nauczyciele są zobowiązani podać uczniowi informację o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w celu umożliwienia ich poprawy. Sposób poprawy oceny określa nauczyciel przedmiotu.

§ 16. Na dwa tygodnie przed klasyfikacją semestralną, a na miesiąc przed roczną, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie z zachowania. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do powiadomienia rodziców osobiście za potwierdzeniem lub w formie listu poleconego.

§ 17. Na trzy dni przed semestralnym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen w dzienniku lekcyjnym informując o tym uczniów.

§ 18. Ocena klasyfikacyjna roczna zarówno z zajęć edukacyjnych i zachowanie jest wypadkową wynikającą z ocen cząstkowych uzyskanych w drugim semestrze i uwzględnia ocenę klasyfikacyjną semestralną oraz postępy ucznia.

§ 19. Jeżeli przedmiot nauczany jest w danym roku szkolnym tylko w pierwszym semestrze, to ocena klasyfikacyjna semestralna staje się automatycznie oceną roczną.

§ 20. Ocenianie klasyfikacyjne semestralne i roczne w klasach IV – VI ustala się w stopniach według następującej skali:

 • stopień celujący                                            (6)
 • stopień bardzo dobry                                     (5)
 • stopień dobry                                                 (4)
 • stopień dostateczny                                      (3)
 • stopień dopuszczający                                  (2)
 • stopień niedostateczny                                  (1)

§ 21. Uczniowie otrzymują ocenę klasyfikacyjną semestralną i roczną na podstawie następujących kryteriów:

- stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)    posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

b)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program tej klasy;

c)    bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu gminy, powiatu, województwa, kraju.

- stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

- stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości  i umiejętności na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

b)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

- stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;

b)    rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

- stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)    ma braki w zakresie podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości opanowania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

b)    z pomocą nauczyciela rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

- stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

§ 22. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

§ 23. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnia ocenę najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 24. Uczeń kończy szkolę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności.

§ 25. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rozdział VI

Odwoływanie się od ocen

§ 1. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny: cząstkowej, klasyfikacyjnej semestralnej i rocznej, o ile jest niezgodna z jego oczekiwaniami.

§ 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa zasady poprawiania ocen cząstkowych. Wpisuje poprawioną ocenę obok poprawianej i bierze pod uwagę zawsze wyższą z nich.

§ 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny.

§ 4. W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

§ 5. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

§ 6. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena komisji może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji, termin sprawdzianu, zadania /pytania/ sprawdzające, wyniki sprawdzianu oraz ustalona ocenę.

§ 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział VII

Procedury egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

§ 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

§ 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki albo spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

§ 5.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 6. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W przypadku plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma on przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć  dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela zajęć pokrewnych.

§ 10. Egzamin klasyfikacyjny końcowy dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora w składzie:

 1. dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej szkoły.

§ 11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy klasyfikacyjne w ciągu jednego dnia.

§ 12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli (skład komisji);
 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. zadania egzaminacyjne;
 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz wszystkie oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

§ 14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

§ 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§16. Wystawiona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) może zostać zmieniona wyłącznie w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu poprawkowego.

§ 17. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

§ 18. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemna prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) skierowana do dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

§ 19. Termin egzaminu poprawkowego oceny rocznej wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich.

§ 20. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 • dyrektor szkoły – jako przewodniczący
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

§ 21. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje na egzaminującego nauczyciela z innej szkoły prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

§ 22. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

§ 23. Pytania i zadania na egzamin poprawkowy (na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

§ 24. Zakres materiału i zagadnienia, które obejmować będzie egzamin poprawkowy podane są uczniowi najpóźniej w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych (semestralnych, rocznych).

§ 25. Aby otrzymać pozytywna ocenę z egzaminu poprawkowego, uczeń musi poprawnie rozwiązać 80% zadań egzaminacyjnych.

§ 26. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

 • skład komisji
 • termin egzaminu
 • pytania egzaminacyjne
 • wyniki egzaminu oraz ustalona ocenę.

§ 27. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dowolnym terminie określonym przez dyrektora szkoły. W przypadku egzaminu poprawkowego rocznego nie później niż do końca września.

§ 28. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 29. Na wniosek rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych jest udostępniana do wglądu rodzicom i uczniowi na terenie szkoły, w obecności dyrektora szkoły i wychowawcy klasy.

Rozdział VIII

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole

§ 1. W klasie szóstej przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

§ 2. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

§ 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim  z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiedniego laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 4. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

§ 5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie ucznia do sprawdzianu na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, dyrektor Komisji Okręgowej może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

§ 6. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 7. Sprawdzian trwa 60 minut, w przypadku uczniów z dysfunkcjami może być przedłużony, nie więcej jednak niż 30 minut.

§ 8. Sprawdzian zawierający zestaw zadań i kartę odpowiedzi jest kodowany. Uczniowie nie podpisują zestawów.

§ 9. Za organizację i przebieg sprawdzianu odpowiedzialny jest przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym może być dyrektor szkoły lub wskazany przez niego nauczyciel zatrudniony w szkole.

§ 10. Zadania przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 11.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego na miesiąc przed wyznaczonym terminem sprawdzianu powołuje trzyosobowy zespół nadzorujący przebieg sprawdzianu.

§ 13. W czasie trwania sprawdzianu mogą by obecni obserwatorzy, delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej oraz przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 14. W czasie trwania sprawdzianu członkowie zespołu nadzorującego oraz osoby wymienione w § 11, nie mogą komentować zadań ani udzielać wskazówek.

§ 15. Organizacja i przebieg sprawdzianu odbywa się zgodnie z rozporządzeniem MENiS oraz z wytycznymi przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem.

§ 16. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach przebiegu sprawdzianu przed jego rozpoczęciem.

§ 17. Uczniowie z dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb określonych przez publiczną poradnię pedagogiczno – psychologiczną lub inną poradnię specjalistyczną. Opinia powinna być wydana przez poradnie nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian.

§ 18. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych i zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu w ustalonym  terminie, przystępują do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20.08. danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 19. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20.08. danego roku powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

§ 20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i przerywa jego sprawdzian, a informacje o unieważnieniu zamieszcza w protokole.

§ 21. Uczeń może uzyskać ze sprawdzianu maksymalnie 40 pkt.

§ 22. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy powołani przez dyrektora Komisji Okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja na podstawie liczby punktów wystawionych przez egzaminatorów.

§ 23. Wynik sprawdzianu ustalony przez Komisję Okręgową jest ostateczny.

§ 24. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona praca jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 25. Wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjna zaświadczenie o wyniku sprawdzianu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi bądź jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 26. Uczeń w terminie 2 dni od daty sprawdzianu może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Komisji Okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

§ 27. Dyrektor Komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora Komisji Okręgowej jest ostateczne.

§ 28. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusze egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej unieważnia sprawdzian i zarządza ponowne jego przeprowadzenie.


Przejdź do góry